Home » NOMURA I-WEALTH


NOMURA I-WEALTH

Objective/Brief

สร้าง Website เพื่อรองรับ การเสนอข้อมูลสินค้าและบริการใหม่ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป่าหมายคนรุ่นใหม่ ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน มาลงทุนกับ NOMURA

Challenge

ต้องทำให้คนรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มในการออมเงินน้อยลง มองเห็นความสำคัญและกล้าที่จะลงทุน

What We Do

ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มตามรูปแบบพฤติกรรมการบริหารการเงินของแต่ละบุคคล โดยใช้ภาษาที่สือสารเข้าใจง่าย ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

  • Persona Design
  • UX/UI Design
  • Front & Back-end Development
  • API Integration with
  • International Security Policy