Home » MOTORRAD FLASHSALE


MOTORRAD FLASHSALE

Objective/Brief

เพิ่มช่องทางในการจองรถจักรยานยนต์รุ่น Limited Edition ที่มีเพียง 20 คัน ในช่องทาง Online Platform

Projects Detail

สร้างประสบการณ์ ให้กลุ่มเปล่าหมาย มีความเชื่อมั่น และกล้าตัดสินใจจองรถผ่านช่องทาง Online

What we do

  • ออกแบบ UX (User Experience) : สร้าง Feature และ Function ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสะดวก  ครบถ้วน และปลอดภัย เน้นรองรับการใช้งานผ่านทาง Mobile เป็นหลัก
  • Booking and Queueing System : ช่วยอำนวยความสะดวกในการจอง ที่ทั้งรวดเร็ว และ ไม่เสียโอกาส
  • Payment Gateway Integration with OMISE : ปลอดภัย ใช้งานง่าย และมีความน่าเชื่อถือ
  • International Security Policy : มั่นใจในความปลอดภัย
  • Monitor during campaign activation : ดูแลและ Support ตลอดช่วงเวลาในการใช้งาน
  • Performance Report : สรุปรายงานผลของการใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าในอนาคต